my picture

ตารางเปรียบเทียบโปรแกรมขายสินค้า

1 POS
Small shop
Department Store
Tour Shop/Jewelry
1.จัดการระบบการขายสินค้า
-มีระบบการขายสินค้าด้วย Barcode,QR Code
-มีระบบการขายสินค้าด้วย RFID,Wristband
-บันทึกการรับชำระเงินสด บัตรเครดิต (บาท)
-บันทึกการรับชำระเงินสด บัตรเครดิต (สกุลเงินต่างประเทศ)
-จัดการข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
-บันทึกข้อมูลลูกค้าใบบิลขาย
-รับชำระเงินเชื่อ
-พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน
-พิมพ์ใบกำกับภาษีอย่างย่อ
-พิมพ์ใบกำกับภาษีแบบเต็ม
-เคาน์เตอร์สำหรับออกใบกำกับภาษีแบบเต็ม
2.จัดการข้อมูลสินค้าและระบบสต๊อกสินค้า
-บันทึกข้อมูลสินค้า ราคาขาย
-สร้างรหัสสินค้า 13 หลัก
-สร้างและโอนย้ายสินค้าระหว่างคลังสินค้า
-พิมพ์ป้ายราคาสินค้า Barcode,QR Code,RFID,Wristband
-สร้างเอกสารจัดซื้อ (PR,PO,GRN)
-ใบรับประกันสินค้าจากองค์กรภายนอก
-โปรโมชั่น
-Repack (ประกอบเป็นชุด)
-รูปภาพสินค้า
-ตรวจนับสินค้าด้วย Mobile / RFID
3.การรับประกันสินค้า
-พิมพ์ใบรับประกัน ใบการันตี (มีรูปภาพสินค้า)
-อัพโหลดข้อมูลการรับประกันขึ้นเว็บไซต์ (www) ตรวจสอบการประกันผ่านระบบออนไลน์ด้วย QR Code (Mobile/Tablet)
4.VAT Refund For Tourists
-บันทึกข้อมูลของลูกค้าและพิมพ์เอกสารการขอคืนภาษี ภพ.10
5.ค่าคอมมิชชั่นพนักงานขาย
-คำนวณค่าคอมมิชชั่นพนักงานขาย
6.คำนวณและจ่ายค่าการตลาด/ค่านายหน้า
-บันทึกข้อมูลของคู่ค้า สมาชิก บันทึกรูปภาพและพิมพ์บัตรสมาชิก (บริษัททัวร์,ไกด์,หัวหน้าทัวร์,คนขับรถ)
-บันทึกข้อมูลเงื่อนไขค่าการตลาด/ค่านายหน้าของสมาชิก
-บันทึกข้อมูลการเข้าใช้บริการของลูกค้า แต่ละกรุ๊ปทัวร์
-บันทึกข้อมูลลูกค้า Namelist
-บันทึกข้อมูลชนชาติ ประเทศของลูกค้า
-บันทึกข้อมูลทะเบียนรถ และเวลาการเข้าใช้บริการ
-คำนวณค่าการตลาด/ค่านายหน้าสำหรับสมาชิก (บริษัททัวร์,ไกด์,หัวหน้าทัวร์,คนขับรถ)
-ควบคุมการจ่ายค่าการตลาด/ค่านายหน้า
-จัดทำเอกสาร หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย คู่ค้า บริษัททัวร์ สมาชิก
+